یاבتو‏"پرچم صلحیست میاטارتش ایـט همه فکر

هنوز هم بامنـــی خیالتـــ راحتــــבارمـتــــ ،تو را کنارسگــهای وحشــی בلــم بستــه ام

نوشته شده در 92/03/24ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

نــــه عــــشق اســــت...نه علاقــــه

ونه حتــــی عــــاבت ...حماقــــت محــــض اســــت!!!

בلـــ ـتنگ کســــ ی باشــــ ی که בلــــش باتــو نیســــت...


نوشته شده در 91/10/29ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

فکــــر میــکرבم בر قلبت محکوم ب حبس ابـבم..

وقتی زنـבانباט برسـرم فریاב زב..

هی تو!! آزاבی

وصـבای گـام غریبــــه ای به سلول مـט می آمــב.......نوشته شده در 91/10/29ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

بیــــزار باش

از معشوقی که اسم هرزگــــی هایش را بگذارد "آزادی"

اسم نگرانــــــی هایت را بگذارد "گیر دادن"

و برای بی تفاوتــــــی هایش "اعتماد داشتن به تـــــو" را بهانه کند ...
نوشته شده در 91/10/17ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

من ازهفت سنگ می ترم میترسم

آنقدر...سنگ روی سنگ بچینم که دیواری ما را ازهم بگیرد

بیا لی لی بازی کنیم که در هر رفتنی دوباره برگردیم 


نوشته شده در 91/10/17ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

دستانـــت رو دور گـــردنـ ـم .حلقــ ـه کن بانـــو …

این دوست داشتنـــی ترینشالگـــردن

شبـــها ـی ســـرد مــن اســـت ؛

باور کـــن 

نوشته شده در 91/10/17ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

دل که تنگ باشد دیگر مرد و زن ندارد !

اشک می دود تا گوشه چشمانت و سُر می خورد روی گونه ها ...

دل که تنگ باشد تنهایی اتاقت را با خدا هم تقسیم نمی کنی ...

نوشته شده در 91/10/17ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

هــــیچ نــبـود !آدمش کردم ...

با تعریفـــــهای من شـخـصـیـت پیدا کرد !

غــــــرورش را مــدیــون مـــن اســـــــت... زیـــاد مــغــرور شــد ،

زیـاد از خوبیـــــهای نــداشــتــه اش بــرایــش گــفــتــم ...

بــــــاور کـــــــرد و مــرا کــوچکـــ دیـد و رفــــتـــــ ... 

نوشته شده در 91/10/17ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

                                     دلم که می گیرد کودک می شوم ...

                                        کفش هایم تا به تا می شوند...

                                     دستانی می خواهم که آرامم کنند ...

                                   مهربوونی که به فکر دلتنگی هایم شود...

                          و گلویی که بغض امانش را نبرد ... بهانه گیر می شوم ...

                       نق می زنم که این را می خواهم .... که آن را می خواهم ...

                     ولی هیچکس نمی داند ؛ که به جز تو هیــــــــچ نمی خواهم ...


نوشته شده در 91/10/17ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

چند وقتیست هر چه می گـــــردم

هیــــچ حرفــــی بهتـــر از سکوت پیدا نمی کنم ...

نگـــــاهم امـــا ... گـــــاهی حـــرف مـــی زند گاهی فــــریاد می کشد...

و مــــن همیشه به دنبال کســـی می گردم که بفهمــــد یک نگـــاه خستـــــه چه می خواهــــد بگوید...
نوشته شده در 91/10/17ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

میخندم و سیگار میکشم...! دیــگر تَب هم ندارم..! داغ هم نیستم...! دیگر به یاد تو هم نیستم..! سرد شده ام... سردِ سرد...! شاید دق کرده ام... کسی چه می داند...!!
نوشته شده در 91/10/17ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

نوشته شده در 91/10/15ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

      خیـــانـتــــ واژه ے تلـخـــیستــــ ،حقیقتــے زهــرآگیـــن

فــروב בشــنــہ، پــے בر پــے ، بر پیکــره ے בوستــتــــ בارمـہا…

                  هـــرگز تبرئـــه اے نیسـتــــ…

آنکـــہ را کـہ چنیـــن به کشتـــن قلــبـــ آهنگـــین عشـــق

          برخـــاستــــ و בلـــی را کــہ پژمـــرב …

نوشته شده در 91/10/01ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

 آغوشـــــی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن ، بدون آنکه حرفـــی میانمان رد و بدل شود ، فقط نگاه باشد و نفــــــس ، زندگی آنقدرها دوام نمی آورد ، همین حالا هم دیر است

نوشته شده در 91/10/01ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

     ديگــه با عروســــک هام بازي نمي کنـــم ...

          بزرگ شـــدم !!! خودم عروســـکي شــــدم ...

آنقــــدر که بازي ام دادنـــد !!! برای خودم مردی شده ام بی صدا گریه میکنم. . .!!!

این روزها در "سکــــوت" سرسخت دنیا مواظبم باش. . .!!!

                                 قلبــــــم هنــــوز زنانــــه می تپد . . .!!!

نوشته شده در 91/10/01ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

   هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که میکشـــم !!!

           ای کــاش یا بـــــــــــودی ، یـــــا اصـــلا نبودی !!!

             ایـــــن که هســـتی و کنــــارم نیســــتی ... دیـــــــــوانه ام

                                                                          میکنــــــــــد

نوشته شده در 91/09/28ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

سـرد اسـت و مـن تـنهایـم

چـه جمـلـه ای ! پــــُر از کـلیـشه … پـــُـر از تـهـوع … جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی: ” ســرد اسـت “… یـخ نمـی کنـی …

حـس نـمی کنـی … کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه چـه سرمایـی را گـذرانـدم …

نوشته شده در 91/09/06ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

غــریب اســت دوســ ت داشتــن و عجیــبــ تر از آن دوســت داشتــہ شدن وقتــ ی مــ ی دانیــم کســ ی با جـ ـان و دل دوستــ مان دارد، و نفســ ها و صــ دا و نگـ ـاهمــان در روح و جـ ـانش ریشـ ـہ دوانــ ده، به بازی اش می گیریم، هر چــہ او عاشــ ق تــ ر ، مــا ســ رخوش تر هر چہ او دل نازکــــ تر ، مــا بــ ی رحمــ تر تقــ صیر از ما نیســ ت..!تمــامی قصــہ هــای عاشقــانہ، اینــ گــونہ به گوشمــان خوانــ ده
شــده انــ د

نوشته شده در 91/09/02ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

ارضــــــا شدم

از بس که

*زندگــــــ ی *

باهام ور رفتــــــ ...

نوشته شده در 91/08/30ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|


من غــــــرورم را به راحتــــــی به دست نیــــــاوردم کــــــه هر وقت دلـــت خواست خـــــردش کنی غـــــــرور من اگر بشکـنـــــــد با تـــکـــــه هـــایـــــش شاهـــــــرگ زنــــدگـــــی تـــــو را نیز خواهـــــد زد. .

نوشته شده در 91/08/21ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

ایـــــن آخــــــ ــــــ ـــــــریـــن بـــارم بـــــــــود

دیـــــــــــــــــگر احـــــــــــــــــــــســـاسَـــــــــــــم را ... بــــَــــــــــــــــــرای کـــَسی عُــــــــــــــــــــــریــان نمیــــکنم!!!

صِـــــــــــــــــداقــــــــــــت یـــَعـــــــــنی "حـــِــــــــــــــــماقـَـــتــــــــ


         
                                                                

نوشته شده در 91/08/21ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

عــ ـ ـاشقانــه هایی کہ برایــت مینویســم مثــل آن چــای هایــ ی هستنــد کہ خورده نمیشونــد! یخ مــی کننــد و بایــ د دور ریخــ ت! فنجـ ـــ ـانت را بــ ده دوبـ ـاره پــر کنـ ـم . . .

           

نوشته شده در 91/08/21ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

آنقــدر با تنهایــــ ی انــس گــرفتم کہ دیگــر زبــانــ ش را می فهمــم ! و فهمــیدم… تنهایــ ی هــم متوانـدعــشــ ق خوبــی باشــ د بہ شــرط اینــکہ درکــ ش کنــم.

نوشته شده در 91/08/21ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

حقیــقـ ت دارد ! کافــیسـ تـــ چــمــدان هــایــ ت را ببــندی تــا حــاضـر شــونــ د ، هـمه بـــرای ِ از یـــاد بــُـردنــت ! آنـکه بــ یشتـردوستـ ــت میــدارد،زودتــ ر

نوشته شده در 91/08/21ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

نــه تــو בروغــگو نیستــــی                                                                           مـט حواســــم پرتــــ استــــ ! گفتــه بوבی בوستــــم בاری بــی انــבازه            خوبــــ که فکــــر می کــنم تــازه مــی فــهـمم کــه “بــی انــבازه” یعنــــی چــــه!

نوشته شده در 91/08/21ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

ایـــט روزهــا از حــوالیــےِ تو ، بوهــایــے بــہ مشــامــم مےرسـב نکنـــב بــوے خیانـتـــــ جایــــش را به عطــر خوشـتـــ בاבه بـاشــב …

نوشته شده در 91/08/21ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

خیــانـتــــ واژه ے تلـخـــیستــــ ،حقیقتــے زهــرآگیــــט … فــروב בشــنــہ، پــے בر پــے ، بر پیکــره ے בوستــتــــ בارمـہا… هـــرگز تبرئـــه اے نیسـتــــ… آنکـــہ را کـہ چنیــــט به کشتـــن قلــبـــ آهنگـــیـט عشـــق برخـــاستــــ و בلـــی را کــہ پژمـــرב …

نوشته شده در 91/08/21ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

بہ تــو کـہ فکــر مےکـنــم بــے اختیــار به حــماقـتـــ خود لــبخنــد مــے زنــم سیــاه لشــکرے بودم בر عشق تو و فکر مــے کرבم بازیــگر نقــش اولــم … افســــوس…

نوشته شده در 91/08/21ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

تـنتـــ بــوے غـریبــه مےבهــב..

والا سگهــاے محلہ/بیخــوב پارس نمیکننــב !

ازمــرבانگــی ام بـــבوراست .. هرزگــی اتـــــ راببینـم و به رویت بـــیاورم ..

امشب .. جایتـــــ را בر شعـــرهایمــ جــבا انـــבاخته ام ..

خواستے بخوابـــــــ ..

اما فـــرב ا .. با اولیــن تلنــگرِ بـــارانِــــ بی کســی ام به چـــشم .. بزنــــ به چاکـــــ


نوشته شده در 91/08/17ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|

بگـــذار آغوشــم بـــراے همیشہ یخ بـــزنـב

نمےخواهم کـــسے شـــالــ گـــرב ט اضافےاش را

בور گـــرב ט احســـاسم بینـבازב . . . !

نوشته شده در 91/08/14ساعت توسط ˙·0•●♥محـمــ‎ב♥●•0·˙|


آخرين مطالب
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Design By : behnam.com